Shalom & Relax Hotel | Tel Aviv

216, HaYarkon Street, Tel Aviv, 6340514